Vedtægter for foreningen Mikromalerier


§1: Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Mikromalerier.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Danmark.


§2: Formål og idégrundlag

Stk. 1: Foreningens formål er at forbedre de basale forhold for mennesker i verdens udviklingslande.

Stk. 2: Foreningens idégrundlag bygger på, at foreningen via altruistiske og bæredygtige principper igangsætter tiltag, primært ved at generere penge til mikrolån, der kan opfylde foreningens formål.

Stk. 3: Foreningens indtægter er:

- Kontingenter fra foreningens medlemmer

- Indtægter fra salg af mikromalerier samt salg af rettigheder til motiver mv.

- Renteindtægter fra mikrolån


§3: Medlemmer

Stk. 1: Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen.
 
Stk. 2: Et medlem, som ikke respekterer vedtægterne, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen 
vedhæftet en skriftlig begrundelse.

Stk. 3: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.
 
Stk. 4: Medlemmerne betaler på generalforsamlingen et helårligt kontingent fastsat af bestyrelsen.


§4: Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i april og indkaldes med 1 måneds varsel via mail eller brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3: Alle medlemmer, der har betalt kontingent er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, som skal være bestyrelsen i hænde ved generalforsamlingens start.

Stk. 4: Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingens start.

Stk. 5: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens/Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af sekretær
9. Valg af revisor
10.  Eventuelt

Stk. 6: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.


§5: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§6: Foreningens ledelse

Stk. 1: Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, som består af Formand, Kasserer og Sekretær.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 3: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Alle medlemmer af foreningen kan opstilles til bestyrelsesvalg.

Stk. 4: Bestyrelsen afholder møder efter behov.

Stk. 5: Bestyrelsen er ulønnet og alt andet arbejde skal så vidt mulig baseres på ulønnet arbejde.


§7: Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 
Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, som vælges for en 2-årig periode.


§ 8: Hæftelse
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

 
§ 9: Vedtægtsændringer
 
Stk. 1: Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§10: Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan opløses, hvis mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Foreningens aktiver skal af bestyrelsen ved opløsning anvendes i overensstemmelse med §2.


§11: Datering
 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling Aalborg søndag den 29 april 2012